CORPORATE GOVERNANCE
Board of Directors

Executive Directors

Ms. DU Juan Chairperson
Mr. YAN Xiaolin
 
Mr. PENG Pan Chief Financial Officer

Non-executive Directors

Mr. WANG Cheng
Mr. SUN Li
Mr. LI Yuhao

Independent Non-executive Directors

Dr. Tseng Shieng-chang CARTER
Professor WANG Yijiang
 
Mr. LAU Siu Ki