CORPORATE GOVERNANCE
Board Committees

Nomination Committee

Professor WANG Yijiang (Chairperson)
Mr. PENG Pan
Dr. TSENG Shieng-chang Carter
Mr. LAU Siu Ki

Audit Committee

Mr. LAU Siu Ki (Chairperson)
Dr. TSENG Shieng-chang Carter
Professor WANG Yijiang

Remuneration Committee

Dr. TSENG Shieng-chang Carter (Chairperson)
Mr. PENG Pan
Professor WANG Yijiang
Mr. LAU Siu Ki

Strategy Committee

Ms. DU Juan (Chairperson)
Mr. ZHANG Shaoyong
Mr. PENG Pan