CORPORATE GOVERNANCE
Board Committees

Nomination Committee

Professor WANG Yijiang (Chairman)
Mr. HU Lihua
Dr. TSENG Shieng-chang Carter
Mr. LAU Siu Ki

Audit Committee

Mr. LAU Siu Ki (Chairman)
Dr. TSENG Shieng-chang Carter
Professor WANG Yijiang

Remuneration Committee

Dr. TSENG Shieng-chang Carter (Chairman)
Mr. HU Lihua
Professor WANG Yijiang
Mr. LAU Siu Ki

Strategy Committee

Mr. LI Dongsheng (Chairman)
Mr. WANG Cheng Kevin
Mr. YAN Xiaolin